Advokatfirmaet Gert Lypart Møller
Advokatfirmaet Gert Lypart Møller
Vimmelskaftet 41 A, 3. sal
1161 København K
Tlf. 33 12 12 13
Fax 33 12 12 07
E-mail: glm@advokat-lypart.dk

CVR-nr. 31 84 29 13

Advokatfirmaet Gert Lypart Møller er en selvstændig advokatvirksomhed, som indehaves af advokat Gert Lypart Møller.

Advokat Gert Lypart Møller blev beskikket af Justitsministeriet i Danmark i 1999 og opnåede møderet for landsret i 2001, og deltager løbende i obligatorisk efteruddannelse for advokater.

Advokatfirmaet er underlagt Retsplejelovens regler om udøvelse af advokatvirksomhed og de af Advokatrådet fastsatte advokatetiske regler.

Advokatfirmaet er medlem af Advokatsamfundet og brancheforeningen Danske Advokater.

Advokatfirmaet har tegnet ansvarsforsikring og stillet garanti efter de af Advokatsamfundet fastsatte regler. Ansvarsforsikringen dækker al advokatvirksomhed, uanset hvor advokatvirksomheden udøves. Ansvarsforsikringen og advokatgarantiforsikringen er tegnet i Tryg Forsikring A/S, Klausdalsbrovej 601, 2750 Ballerup.

Advokatfirmaet har klientbankkonto i Danske Bank A/S. Indeståender på klientbankkontoen er beskyttet i henhold til lov om garantifond for indskydere og investorer. I tilfælde af bankens konkurs dækker Garantiformuen en berettiget indskyders midler op til et beløb svarende til 100.000 euro (ca. 750.000 kr.). Dækningsmaksimummet gælder klientens samlede indskud i banken, selvom midlerne står på forskellige konti, og omfatter såvel beløb, som klienten har stående på advokatfirmaets klientbankkonto, som beløb klienten måtte have stående på egne konti i samme bank. Der gælder særlige regler for indskud som følge af transaktioner vedr. fast ejendom, hvis den faste ejendom har været anvendt til eller er bestemt til hovedsageligt ikke-erhvervsmæssige formål. Her dækkes midler op til 10 mio. euro (ca. 75 mio. kr.) indtil 12 måneder efter indsættelsen af beløbet. Nærmere oplysninger om garantiordningen findes på Garantiformuens hjemmeside www.gii.dk.  

Der anvendes ikke aftaleklausuler om lovvalg og/eller værneting i aftaleforholdet mellem advokatfirmaet og advokatfirmaets klienter.

Advokat Gert Lypart Møller er omfattet af Advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsystem og af reglerne om god advokatskik, jf. retsplejelovens § 126. Herudover gælder de advokatetiske regler. De regler, der særligt gælder for udøvelse af advokathvervet, kan findes på Advokatsamfundets hjemmeside www.advokatsamfundet.dk. Adfærdsklager og tvister vedrørende advokatens salær kan indbringes til behandling hos Advokatnævnet, Kronprinsessegade 28, 1306 København K, www.advokatsamfundet.dk.
Advokatfirmaet Gert Lypart Møller | Vimmelskaftet 41 A, 3. | 1161 København K | Tlf.: 33 12 12 13 | Fax: 33 12 12 07 | Email: glm@advokat-lypart.dk NHL cms